Executive Coaching Program

การพัฒนาภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายส่วนตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดหมู่:

รายละเอียด

การพัฒนาภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายส่วนตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Who is Executive Coaching Program for?

ผู้บริหาร ผู้นำ หรือหัวหน้างานที่ต้องการพัฒนาภาวะผู้นำ

What are the objective of Executive Coaching Program?

1. เพิ่อพัฒนาภาวะผู้นำ การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายส่วน ตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำจากจุดแข็ง นำจุดแข็งสร้างผลงาน สร้างแรงขับเคลื่อนภายในตนเอง และเพื่อความสำเร็จอย่างสม่ำเสอ
3. เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นด้านอื่นๆของผู้นำ ทั้งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสอนงาน การ ทำงานเป็นทีม และการวัดผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

What will you learn from Executive Coaching Program?

• PRE ASSESSMENT : ค้นหาพรวรรค์ทั้ง 34 Themes จาก strengths finder ประเมินรูปแบบภาวะผู้นำ leadership styles และรูปแบบทางพฤติกรรมสังคม social styles
• IDP&GOAL SETTING SESSION: ทำความเข้าใจตนเอง ทั้งจากจุดแข็ง หรือคุณสมบัติด้านอื่นๆ เพื่อนำมาออกแบบแผนการพัฒนาส่วนบุคคล หรือระบุเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาในช่วง 4-6 เดือน
• COACHING SESSIONS: เป็นการโค้ชตัวต่อตัว 4 ครั้งครั้งละ 1.5 ชั่วโมงเพื่อพัฒนา IDP&GOAL SETTING SESSION ติดตามผล และสร้างการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง
• EVALUATION &FEEDBACK: สรุปผลการพัฒนากับผู้รับการโค้ช และผู้บริหาร

COACHING SESSION 4-6 Times
DURATION 4-6 Months